Vooravond grote overgang naar decentrale opwekking

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
Mastbeeld van deze aansluiting
Paullus
220 kV
Loads: 318
Aangesloten op: 30 jun 2012 19:45
Favoriete mastsoort: Als het maar onder spanning is
Dichtstbijzijnde trafo: 150/10 kV Haarlem Waarderpolder

Vooravond grote overgang naar decentrale opwekking

Load door Paullus » 30 jul 2012 18:37

We staan aan de vooravond van de grootste verandering van de elektriciteitsvoorziening.

Tot nu toe is het relatief eenvoudig geweest. Er zijn centrale opwekkers die elektrische energie produceren en verbruikers die deze energie afnemen.
Door de decennia heen, is de netopbouw hier op gericht geweest. Natuurlijk zijn de gevoerde spanningen toegenomen met de tijd. Wat eens koppelnet was, is nu distributienet geworden.
Toch is het het beeld steeds geweest: energiestroom van centrale opwekker naar klant.

De komende tijd zal dit beeld totaal veranderen.
Ingegeven door het besef dat grondstoffen eindig zijn op aarde, is een transitie gaande naar efficiënter gebruik van beschikbare middelen om elektrische energie op te wekken. Als dat centraal gebeurt, heeft dat weinig gevolgen voor de netopbouw. Hooguit moet lokaal het desbetreffende net worden verzwaard om voldoende capaciteit te hebben om de opgewekte energie te kunnen distribueren naar de verbruikers.

Hoe anders wordt het opwekking steeds meer gedecentraliseerd wordt. Vooralsnog wordt het merendeel van de centrale opwek rechtstreeks geïnjecteerd in het 380 kV platvorm. Vervolgens vormen de geconcentreerde invoedingspunten voor de provincies, naar de lagere netlagen, ook 380 kV stations. Dat is vanoudsher goed in de hand te houden.

In de nieuwe situatie zal er echter een significante opwek gaan plaats vinden in lagere netstructuren. Momenteel zijn windmolenparken al aangesloten op 150 kV en lokaal ingezette windmolens op 10 kV middenspanning.
Daarnaast komen er steeds meer opwekkers op laagspanningsniveau. Zowel WKK installaties als zonnepanelen bij laagspanningsverbruikers, gaan een totaal ander beeld geven.

Vermogensstromen zullen niet meer vanzelfsprekend afgaand zijn van een hogere naar een lagere nethiërarchie. Er kan zelfs sprake zijn van een omgekeerde situatie. Zo kan het binnen het verzorgingsgebied van een 10/0.4 kV station zo zijn, dat de vraag naar energie in de wijk kleiner is dan het door de lokale klanten opgewekte vermogen, waardoor een negatieve vraag ontstaat vanuit het 10 kV net.

De architectuur, alsmede de beveiliging zal dan ook helemaal herzien moeten worden om zowel het gegeven van sterk groeiende decentrale opwekking en de daarmee samenhangende problemen zoals distributiecapaciteit, veilig kortsluitvermogen enz., als ook de leveringszekerheid, de continuïteit naar de verbruikers, veilig te stellen.

Kortweg gezegd zal vooral op lagere netstructuren, zoals het middenspanningsnet en het laagspanningsnet, steeds meer rekening gehouden moeten worden met het gegeven dat de energiestroom twee kanten op kan gaan.

Voor de hogere spanningsplatformen bestaat die situatie al langer. Zowel in het 150/110 kV net, als het 380/220 kV net, komt het al voor dat de energieoverbrenging soms de ene kant en soms de andere kant uit gaat.

Het 50 kV tussenspanningsnet, zit er precies tussen in.
Vandaar dat het te begrijpen is dat netbeheerders dit "vage" tussenplatform willen amorveren. Het platform is te groot om in richting wisselende vermogensstromen te kunnen opvangen met beperkte investeringen, maar te klein om juist volop te investeren in beveiliging en beheersing, om de trend van decentrale opwek op te vangen.
Op termijn zijn relatief grote 50 kV deelnetten dan ook niet meer houdbaar binnen de transitie naar Smartgrid-netten tengevolge van de toenemende decentrale opwek.

Voor wat ik begrepen heb is de situatie momenteel in Nederland, dat decentrale opwekkers op laagspanningsniveau nog niet mogen terugleveren. Ze vormen dus juist een verlichting van de belasting op het betreffende net. Europese wetgeving wil echter wel degelijk op korte termijn teruglevering mogelijk maken en hier voor een tarief afspreken. In Duitsland is een en ander al geregeld.

Mastbeeld van deze aansluiting
Paullus
220 kV
Loads: 318
Aangesloten op: 30 jun 2012 19:45
Favoriete mastsoort: Als het maar onder spanning is
Dichtstbijzijnde trafo: 150/10 kV Haarlem Waarderpolder

Re: Vooravond grote overgang naar decentrale opwekking

Load door Paullus » 21 okt 2013 19:23

Natuurlijk zijn convensionele manieren van opwekking van elektrische energie onderhevig aan de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. Het winningspotentieel daarvan is niet oneindig. Dat is gewoon een feit en daar kunnen we niet om heen.

Aan de andere kant is er een overduidelijke tendens dat alle apparatuur die aangesloten wordt op de laagspanning, een duidelijke norm heeft. Zowel 230 V als 50 Hz.

Ondanks dat er veelvuldig gebruikt gemaakt wordt van schakelende voedingen, waar de spanning en de frequentie er minder toe doet, daar die voedingen zich aanpassen aan de geboden voorwaarden uit het net wat spanning en frequentie aangaat, zijn er nog steeds talrijke componenten die alleen optimaal werken bij 230 V en 50 Hz.

In de kermiswereld is het bijvoorbeeld een gegeven dat bepaalde attracties alleen goed functioneren bij netstroomvoeding en bij lokale generatoren de mist in gaan omdat de 50 Hz dan niet stabiel optreedt en de molen in storing geraakt. Die exploitanten komen dan ook niet als er geen netvoeding wordt gegarandeerd.

De discussie is dan ook een kwestie van een verhouding tussen milieudoelstellingen en leveringszekerheid volgens de netcode.

Decentrale opwekking heeft van nature een grote beperking van leveringszekerheid. Er is een grote kans op overproductie wanneer de vraag laag is, of juist een onderproductie als de vraag groot is. De natuur laat zich niet temmen om productiepotentieel aan te passen aan de momentane vraag naar elektrische energie.

In de praktijk kan dan ook het volgende gesteld worden:
Milieudoelstelling om steeds meer decentrale opwek toe te passen middels wind, zon en warmtekracht, heeft tot gevolg dat er nog steeds door conventionele centrales opgewekte capaciteit beschikbaar moet zijn in het net, waarbij die capaciteit alleen aangewend zal worden bij gebrek aan decentrale opwek. Een dure grap dan ook: centrales die er wel moeten zijn, maar alleen bijdragen als de duurzame opwekking het laat afweten en dan ingezet moeten worden om vraag en aanbod in stand te houden. Conventionele opwekking zal de komende tijd dan ook nog steeds van crusiaal belang zijn om de netstabiliteit te kunnen garanderen.

De echte transitie naar een duurzame opwekking ligt dan ook in een grotere tolerantie van de verbruikers.
Alle apparaten en verlichting zullen een groter werkgebied moeten krijgen binnen zowel de spanning van 230 V als de frequentie van 50 Hz.

Binnen de huidige netcode mag de spanning maar gering afwijken van de 230 V en is de frequentie van 50 Hz vastgelegd.

Als deze normen minder strak gaan gelden omdat dit door de aangesloten belasting wordt geaccepteerd door een schakelende voeding die afwijkingen van de binnenkomende spanning dan wel frequentie kan herleiden naar een werkbare spanning voor het desbetreffende apparaat/ verlichting, ontstaat een ideale situatie door adaptie van een grotere spreiding van de spanning en frequentie.

Naast een transitie van de nethierarchie van tussen- en middenspanning naar twee richtingsverkeer, is een studie naar een grotere gewenste deviatie in aangeboden spanning en frequentie in het laagspanningsnet zeker een even grote uitdaging.

Het is een gegeven dat een en ander lastig te implementeren is, omdat dit grote gevolgen heeft met betrekking tot aansluiting van oude apparaten die niet kunnen anticiperen op een grotere spreiding van de aangeboden norm. Moeten oude normen tot in de eeuwigheid worden vastgehouden? Het gevaar bestaat dat een apparaat oververhit raakt enz. Aan de andere kant zijn er nog steeds oude apparaten in gebruik met een spanningscaroucel. Daar staat ook 127 Volt op. Vroeger een norm en nu volledig achterhaald en zeker niet meer veilig aan te sluiten in die modus op 230 V.

In hoeverre moet een oude norm in stand gehouden worden ten opzichte van de kosten die dat met zich meebrengt?

De discussie dient zich dan ook wel aan in welke mate de hogere netstructuur moet worden ingericht met bijbehorende kosten, opdat zowel milieudoelstellingen worden gehaald binnen het kader van duurzaamheid, gepaard aan het vasthouden van de strakke norm ten aanzien van de levering van 230 V en 50 Hz binnen relatief enge toleranties in het laagspanningsnet naar de verbruikers.

Wat geld aangaat is de zaak dan ook over duidelijk.

- Of men moet een significant bedrag bijdragen om het netwerk zodanig in te richten dat de verbruikers ongeacht de dagdelen, seizoenen en weersomstandigheden een zo zuivere 230 V en 50 Hz binnenkrijgen, door optimale regulering binnen de centrale- en decentrale opwek.

- Of er moet een grotere tolerantie op gaan treden ten aanzien van de 230 V en 50 Hz door een aanpassing van aangesloten apparatuur en verlichting van verbruikers.

Wat is duurder:
Het hele hoogspanningsnet/ tussenspanningsnet/ middenspanningsnet netwerk configureren naar blijvend leveren binnen de enge norm van 230 V en 50 Hz, of aangesloten apparaten binnen het laagspanningsnet aanpassen aan een ruimer werkgebied zonder vermindering van prestaties?

Dat is de grote toekomstvraag. Volgens mij zal het vasthouden aan de 230 V en 50 Hz op verbruikersniveau, meer kosten dan het geschikt maken van apparatuur en verlichting aan een grotere laagspanningsnetvariatie in spanning en frequentie.

Bij een mindere eis vanuit de belasting op de laagspanning, wordt de tolerantie een stuk hoger en is de noodzaak om een volmaakt evenwicht te bereiken tussen opwek en vraag minder, waardoor het issue van een onbetrouwbare input van decentraal opgewekt vermogen uit duurzame bronnen min of meer wordt bedwongen zonder het steeds moeten weggooien van langs die weg opgewekt vermogen om maar aan de 50 Hz te voldoen.

Vermogenselektronica met schakelende voedingen die zich voegen aan een instabiele netvoeding is dan ook de toekomst om de energielevering betaalbaar te houden en de verbruikers een "oude stabiele" ervaring te geven van constante werking van apparaten en licht. Al geeft dat momenteel nog wel eens problemen, zoals vermeld. Het is gewoon de betaalbare toekomst.
Het is gewoon financieel niet houdbaar om de onvoorwaardelijke 50 Hz en 230 V te paren aan de huidige ontwikkeling van volkomen onberekenbare, wel of niet bijdragende decentrale opwek. De investeringen zijn gewoon te hoog en op termijn niet houdbaar.

Anticipatie van belasting op een minder stabiel net, is gewoon goedkoper en dus meer op te brengen dan een volledig stabilisatieprogramma binnen de hogere netstructuren opdat de laagspanningshiërarchie stabiel blijft.

De duurzame transitie zal dan ook een brug moeten vormen middels een toename van tolerantie in opwekking in vereniging met een toename van tolerantie van de verbruikers.

Anders wordt het vasthouden van de 230 V en 50 Hz een financieel blok aan het been in de toekomst door alle kunstgrepen die moeten worden uitgevoerd in het domein van de opwekkers om de norm te blijven handhaven.

Aan de andere kant kan de vermogenselektronica om een keurige gesynchroniceerde 50 Hz te blijven leveren met bijbehorende spanning aan het net, ook juist ingezet worden aan de kant van de opwekking.

Wie het weet wat beter is mag het zeggen:

- Nieuwe duurzame opwekking aanpassen aan de oude strakke norm
- Belasting aanpassen aan een ruimere norm van voeding

Wat is goedkoper: alle windmolens, zonnepanelen en wkk installaties strak in het gelid binnen de 50 Hz, of verbruikers die ook goed functioneren bij 45, 55 of zelfs 60 Hz en zowel bij 110 V als 250 V dezelfde beleving hebben van apparatuur en licht?
Laatst gewijzigd door Paullus op 21 okt 2013 21:55, 5 keer totaal gewijzigd.

Mastbeeld van deze aansluiting
Paullus
220 kV
Loads: 318
Aangesloten op: 30 jun 2012 19:45
Favoriete mastsoort: Als het maar onder spanning is
Dichtstbijzijnde trafo: 150/10 kV Haarlem Waarderpolder

Re: Vooravond grote overgang naar decentrale opwekking

Load door Paullus » 21 okt 2013 21:39

Nog even ter verduidelijking.

De grote vraag is of er vast gehouden moet worden aan oude normen?

Mooi voorbeeld is de ICT. Er is al een jarenlang een tendens gaande dat mensen steeds meer overgaan voor vaste telefonie naar een vorm die middels een modem wordt aangeboden.

De oude vertrouwde analoge KPN lijn heeft als enige een grote leveringszekerheid. Alleen bij lijnbreuk is er storing. Voor de rest werkt de lijn altijd, ook bij stroomstoring, zorgen de accu's in de eindcentrale voor backup.

Toch heeft een groot deel van Nederland geaccepteerd minder geld kwijt te zijn aan vaste telefonie met de beperking dat een stroomstoring de verbinding lam legt.

De oudere dure norm van aansluiting op een KPN eindcentrale heeft plaatsgemaakt voor een goedkopere norm met aansluiting op een modem dat in de praktijk ook voldoet. Voor nood heeft men een mobiel.

Precies diezelfde transitie kan plaats vinden ten aanzien van de binnenkomende elektische energievoorziening.

Bij een verminderde garantie van spanning en frequentie kan bepaalde apparatuur niet meer aangesloten worden, net als oude pulstelefoons niet meer werken op modems, maar worden de kosten van elektrische energie een stuk lager omdat de voorwaarden om te leveren door de opwekkers een stuk gunstiger worden en er minder opwekkers gedwongen werkeloos (inkomstenderving) aan de kant staan. Een paar Volt of Hz meer of minder is dan geen probleem meer. Een soortgelijke kostendaling dus als bij de vaste telefoonlijn door acceptatie van de beperkingen.

Mastbeeld van deze aansluiting
Hans
Site Admin + actief in het mainsite team
Loads: 3018
Aangesloten op: 03 dec 2011 20:49
Favoriete mastsoort: Tonmast
Dichtstbijzijnde trafo: Veenoord en Wageningen

Re: Vooravond grote overgang naar decentrale opwekking

Load door Hans » 21 okt 2013 23:33

Dit zijn bijzonder interessante gedachten. Dank voor het delen met ons.
Verdieping op het hoogspanningsforum is goed om te hebben. Er is meer dan masten alleen.

Wat ik interessant vindt is dat je de mogelijkheid van een gelijkstroomnet niet meeneemt in toekomstbeschouwingen. Okee, ik ben daar persoonlijk bepaald geen voorstander van, maar dat is puur vanwege hobbydeformatie. (Ik hou van knetterende draden, brommende trafo's en wisselstroom als systeem.) Maar als we naar de feiten kijken mag persoonlijke smaak niet meegerekend worden, zodat we in alle eerlijkheid deze mogelijkheid nader kunnen bekijken.

Er zijn stichtingen en ook fabrikanten die opteren voor een grootschalige terugkeer van gelijkspanning in de samenleving. Even los van de netinrichting: gelijkspanning heeft als onweerlegbaar voordeel dat je er het probleem van de netfrequentie en de spanningskwaliteit botweg mee kan omzeilen door het te elimineren. Het reduceert ook het probleem met magneetvelden, transportverliezen op zeer grote afstanden en geknetter, lompe trafo's en grote aantallen fasedraden. Een (ver) toekomstig net dat werkt op gelijkstroom, van hoogspanning tot eindgebruikers, is allicht beter te controleren wanneer invoeding niet langer iets is waar je op kan vertrouwen of wat je op afroep beschikbaar kan hebben. Gelijkstroom in combinatie met supergeleidende grondkabels (zie de proef in Essen, lees in een editie van De Ingenieur van eind augustus: de eerste voorzichtige commerciële exemplaren komen er al aan) levert een snel reagerend, efficiënt net op.

Toch weet ik niet of men dit de komende honderd jaar werkelijk zal willen overwegen. Nadeel is het transformatieprobleem en de enorme kapitaalvernietiging die een dergelijke operatie met zich meebrengt. Wisselstroomapparatuur kan niet zomaar op gelijkstroom werken. Koffiezetapparaten, verlichtingsarmaturen, bijna alle elektromotoren - noem maar op. Het geforceerd invoeren van gelijkstroom op iedere schaal zal een operatie zijn waarbij de Deltawerken, de aanleg van het gasnet en zelfs de invoering van het internet volledig in het niet vallen. Het is onbetaalbaar en het zal op enorme weerstand (maatschappelijk, niet elektrisch) stuiten. Als doormodderen veel goedkoper is dan het hele systeem omgooien, dan zal de stap niet snel genomen worden.

Dus dan nemen we het verlies van een inefficiënt systeem dan maar - wetende dat dit verlies niet opweegt tegen de prijs die we zouden moeten betalen om ervan af te komen. De hoofden van de bevolking staan niet naar forcering. Vroeger, tot halfweg vorige eeuw, kwam je er als overheid nog mee weg door iets grootschaligs op te leggen aan de bevolking voor de goede zaak. Maar die tijden zijn voorbij. De enige weg om zoiets alsnog in te voeren is door het geleidelijk te doen. Apparatuur verplicht te stellen die beide soorten stroom kan verwerken. En dan, zeer lang van tevoren, de zaken zo ombouwen en regelen dat ooit de overstap gemaakt kan worden.
Maar ook hiervan staat één ding vast: het zal een miljardenoperatie zijn waarvan zeer de vraag is of we dit willen dragen.

Goed dan, voorlopig geen gelijkstroom als mainstream, hooguit op elektronicaschaal en op interconnectorschaal in HVDC-toepassingen. Dus dan komen we de 50 Hz weer tegen, waar je mee bent begonnen. De spanningskwaliteit (zo heet dat) is altijd een stokpaardje van de netbeheerder(s) geweest. Het zal pijn doen om de kwaliteit te moeten laten afnemen ten gunste van een beter controleerbaar net. Het inleveren van deze grootheid is eenvoudiger en goedkoper dan naar gelijkstroom toe gaan.
En hoewel de 50 Hz heilig is, is de spanningshoogte ook in Nederland reeds nu al verre van constant. Ik zit hier in Wageningen. Jeweetwel, dat stadje dat afhankelijk is van (jawel) de stokoude hoogspanningslijn uit 1929 die momenteel het ouderdomsrecord van Nederland in handen heeft. Die loopt flink op zijn tenen, maar die niet alleen. Het hele net hier in de streek doet wat moeilijk. Hoewel er 230 volt op het stopcontact zou moeten staan vertelt de multimeter me dat het op koude winterdagen, zo rond zes uur 's avonds, soms zakt naar een schamele 213 volt. Het diepterecord was zelfs 209 volt. Dat is bijna 10% en daar deugt dus iets niet. Het is zo'n verschil met 230 volt dat je stop van 16 ampére (normaal voldoende voor een dikke 3,6 kW) op deze manier ruim 200 watt (!) minder vermogen door kan laten dan je zou verwachten. Stofzuigen op de studentenflat met de wasmachine aan was nog nooit zo spannend, want het wisselt per dag en per seizoen of de zekering klapt of niet.

Een minder stabiel en minder constant net vereist dus om kort te gaan een omslag in denken in de samenleving, zoals je ook al aangeeft met de telefoniekwestie. Ik vraag me af of dat gepikt wordt. Achteruitgang (of wat daarvoor door moet gaan) wordt sowieso maar nauwelijks geaccepteerd, zelfs niet als er een goed doel onder ligt.

Eén ding is zeker: de transitie gaat heel veel geld, moeite en werk kosten. In die zin hebben we ons als huidige samenleving lelijk klem gemanoevreerd ten opzichte van de eigen planeet...
Trots geboren in het 110 kV-gebied

Mastbeeld van deze aansluiting
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Loads: 1671
Aangesloten op: 18 mei 2012 17:53
Favoriete mastsoort: dubbelvlag mast
Dichtstbijzijnde trafo: Boortmeerbeek

Re: Vooravond grote overgang naar decentrale opwekking

Load door Shrek » 22 okt 2013 05:27

Ik geloof niet dat de 50Hz ooit zal verlaten worden. Er hangen gewoon teveel machines aan die zeer nauwkeurig moeten werken. Want inderdaad, 52Hz wilt zeggen dat je motor in plek van 3000 toeren per minuut er opeens 3120 doet.
Dat kan volgens mij wel heel negatieve effecten hebben op de regelbaarheid van productielijnen of slijtage aan apparatuur.
Volgens mij zal het nooit zover komen. Ten eerste wordt er massaal geïnvesteerd om waterkrachtcentrales over heel Europa met stevige tranmissielijnen te verbinden met het net (Schotland, Scandinavië, Alpen,...). Deze waterkracht zal dan ingezet worden voor de pieklasten ipv voor de basislast zoals momenteel op veel plaatsen het geval is. Daardoor kan een deel van de schommelingen zeker al opgevangen worden. Daarnaast zullen er ook smartgrids gaan komen die via vraagsturing mee de balans zullen helpen rechthouden. Als je over heel Europa pakweg 5% van de wasmachines, elektrische boilers of diepvriezers eventjes kan laten wachten met aanspringen kan je meteen al heel wat pieken overwinnen.
Waar ik ook veel van verwacht zijn de kleinschalige buffers. In Duitsland heb ik bijvoorbeeld al gezien dat men heel vaak een zonnepaneel koppelt aan een batterij. Dit zorgt er dan voor dat het huis met zonnepanelen nooit een netto-producent wordt, maar enkel minder afneemt. De huisinstallatie zelf buffert dan voor zijn eigen piekverbruik.
Dit gaat per huis uiteraard maar om enkele honderden watt. Maar doe dat over heel Europa...

Mastbeeld van deze aansluiting
Paullus
220 kV
Loads: 318
Aangesloten op: 30 jun 2012 19:45
Favoriete mastsoort: Als het maar onder spanning is
Dichtstbijzijnde trafo: 150/10 kV Haarlem Waarderpolder

Re: Vooravond grote overgang naar decentrale opwekking

Load door Paullus » 22 okt 2013 11:27

Interessant verhaal. Intelligentie ten aanzien van inschakelen belasting bij huishoudens om de belasting te reguleren. Zo kan de zaak toch meer in evenwicht blijven. Vraag is alleen of consumenten het gaan pikken dat hun vaatwasser, wasmachine enz. gaat draaien volgens het regiem van de energiebedrijven in plaats van dat men het totaal in eigen hand heeft.

Dat het geen issue is om de 50 Hz te verlaten, is me nu wel duidelijk. Dat kan alleen in kleine eilandnetten waar de verbruikers alleen apparatuur aansluiten met een schakelende voeding. Bij het gewone net, zijn er dus te veel motoren en dergelijke die de 50 Hz echt nodig hebben om het geschikte toerental te maken.

Het stuk over een accu bij huishoudens met zonnepanelen, is heel mooi. Als er niet teruggeleverd wordt maar alleen meer of minder wordt afgenomen uit het net, is dat gunstig. Laagspanningsnetten hoeven dan niet extreem verzwaard te worden. Sterker nog: door de lokale buffers bij de huishoudens, zal er in pieken meer verbruikt kunnen worden, met name als het donker is en zonder buffer alles uit het net moet komen. Met een eigen accu komt er nog maar een gedeelte uit het net.

Mastbeeld van deze aansluiting
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Loads: 1671
Aangesloten op: 18 mei 2012 17:53
Favoriete mastsoort: dubbelvlag mast
Dichtstbijzijnde trafo: Boortmeerbeek

Re: Vooravond grote overgang naar decentrale opwekking

Load door Shrek » 22 okt 2013 20:05

Of de mensen het gaan pikken? Vandaag de dag bestaat er in België al het "nachttarief" ergens op de avond wordt er een bepaalde puls op het net gezet waardoor de meters omschakelen. Veel mensen gebruiken dit om de boiler en de wasmachine op te zetten.
Dat is vrij lineair, telkens rond 21-22u. Dit kan je volgens mij perfect uitbreiden naar piek- en dalmomenten over de hele dag.

Mastbeeld van deze aansluiting
Hans
Site Admin + actief in het mainsite team
Loads: 3018
Aangesloten op: 03 dec 2011 20:49
Favoriete mastsoort: Tonmast
Dichtstbijzijnde trafo: Veenoord en Wageningen

Re: Vooravond grote overgang naar decentrale opwekking

Load door Hans » 22 okt 2013 23:29

Shrek voegde de load toe:Of de mensen het gaan pikken? Vandaag de dag bestaat er in België al het "nachttarief" ergens op de avond wordt er een bepaalde puls op het net gezet waardoor de meters omschakelen. Veel mensen gebruiken dit om de boiler en de wasmachine op te zetten.
Dat is vrij lineair, telkens rond 21-22u. Dit kan je volgens mij perfect uitbreiden naar piek- en dalmomenten over de hele dag.
In Nederland gebeurt juist het tegenovergestelde. Vorige week liep er in Holsloot een brief binnen (afzender Energiewacht in samenwerking met Essent, oorzaak Enexis) waarin ze ons informeerden dat het TF-signaal met ingang van 1 januari 2014 gaat worden afgeschaft. Mooi is dat. Gaat redelijk wat geld kosten met de waterboilers, want die gaan niet meer automatisch op nachtstroom.
Het lijkt erop dat het TF-signaal zelf om een of andere reden niet meer houdbaar is, maar het onderliggende probleem kan best zijn dat het net niet stabiel genoeg of teveel vervuild is om nog effectief een TF-signaal door te kunnen sturen. Maar linksom of rechtsom blijft het een vreemde gang van zaken die eerder de andere kant op lijkt te gaan dan in de richting van meer decentrale, moeilijk te controleren opwek. Een soort A zeggen en B doen, want door het afschaffen van het TF-signaal schaf je in de toekomst ook de mogelijkheid af om in het betrokken net nog op afroep verbruikers in te schakelen. Kortetermijndenken of technische moeilijkheden daargelaten, vreemd is het wel.
Trots geboren in het 110 kV-gebied

Mastbeeld van deze aansluiting
Paullus
220 kV
Loads: 318
Aangesloten op: 30 jun 2012 19:45
Favoriete mastsoort: Als het maar onder spanning is
Dichtstbijzijnde trafo: 150/10 kV Haarlem Waarderpolder

Re: Vooravond grote overgang naar decentrale opwekking

Load door Paullus » 23 okt 2013 13:52

De vraag is of het TF signaal enkel wordt afgeschaft of dat er alternatief voor in de plaats komt.

Er zijn inmiddels alternatieven middels de ether of via een verbinding via internet, hoewel een signaal via het net zelf, in principe de meeste kans heeft om ook echt aan te komen.

Als het TF gewoon wordt afgeschaft zonder nieuw systeem, is dat inderdaad heel vreemd. De openbare verlichting maakt ook gebruik van TF. Anders zouden de masten dag en nacht branden.

Er zijn zelfs nieuwe ontwikkelingen in de TF wereld, zeg maar een soort TF 2.0. Voordeel is dat er meer unieke telegrammen kunnen worden verzonden, waardoor er juist meer op maat geschakeld kan worden. Denk aan dimmen van OV in bepaalde wijken op verschillende tijden, flexibelere omschakeltijden voor dag/ nachttarief enz. De voorwaarden dus voor een anticiperend belastingbeleid.

Aan de andere kant, is TF relatief duur. Veel onderhoud en storingen. Verder dimensioneringseisen en daardoor minder flexabiliteit in het bedrijven van de netvoering om het TF signaal bij alle klanten overeind te houden.

Slimme meters maken ook geen gebruik meer van TF, maar hebben een draadloze verbinding. Dat zal toch de toekomst worden. De slimme meters kunnen ook in opdracht belasting afschakelen, bij wanbetaling maar ook uit technische noodzaak.


Ik denk dat we nu de volgende conclusies hebben:

- Loslaten van de 50 Hz norm om minder strak evenwicht tussen vraag en aanbod mogelijk te maken, is onhaalbaar omdat te veel apparatuur, installaties en motoren afhankelijk zijn van de 50 Hz.

- Grootschalige invoer van gelijkspanning als alternatief voor wisselspanning tot aan de verbruikers toe, is een te grote operatie. Alle aangesloten belasting moet geschikt worden voor gelijkspanning. Er mag geen enkel gevaar optreden dat verbruikers oude wisselspanningsapparatuur aansluiten. Alle aansluitingen zullen een andere norm moeten krijgen om verwarring te voorkomen. Onhaalbaar dus.

- Het plaatsen van accu's binnen een installatie met zonnepanelen bij huishoudens is een zeer belangrijke stap om de belasting op het net te stabiliseren. Men levert bij overproductie van de cellen niet terug aan het net, maar laadt de accu's op, om in het donker als de cellen niet meer leveren, te putten uit de opgeslagen energie. Er zijn hierdoor minder ingrijpende investeringen noodzakelijk om het laagspanningsnet en middenspanningsnet geschikt te maken voor twee richting transport.

- Ondanks de transitie naar meer vergroening in de opwek, zijn de conventionele manieren voor opwek zeker niet uitgespeeld omdat bij het laten afweten van de groene opwek in verband met de weersomstandigheden en het seizoen, de grijze opwek dit moet compenseren, opdat de stabiliteit van de elektriciteitsvoorziening gewaarborgd blijft.

- Slimme meters zijn flexibeler in schakelmogelijkheden dan het oude TF. Men kan individueel schakelen per verbruiker om belasting te reguleren. Ook nieuwe aansturingsplatformen voor de openbare verlichting kennen een verhoogde mogelijkheid om lokaler te schakelen of te dimmen.


Overigens heb ik in de eerdere beschouwingen de invoering van grootschalige gelijkspanning tot aan de verbruikers toe buiten beschouwing gelaten. Precies zoals aangegeven wordt door Hans: die ombouw zou zo ingrijpend zijn en nog niet ideaal, dat dit niet zal plaatsvinden.

@ Hans:
Daar ben je wel klaar mee als de netspanning zo instabiel is. Ik denk niet dat het ligt aan de bejaarde voeding vanuit het hoogspanningsnet. Meestal zijn snelle spanningsdalingen, dat gloeilampen opeens een stuk minder gaan branden, het gevolg van een zwak laagspanningsnet. Te veel weerstand in het net, door te dunne en/of te lange verbindingen.
Langzame spanningsvariatie, ligt meestal aan het middenspanningsnet. Er zijn dan te veel transformatorhuisjes aangesloten op de ring. Ook daar daling bij meer belasting, alleen gaat het effect langzamer doordat het inschakelen van zware belasting per huishouden minder sterk doorwerkt in het middenspanningsnet. Lokaal in het laagspanningsnet, kunnen de effecten dus wel heel sterk zijn. Ik heb wel eens gezien bij iemand dat de lampen stonden te knipperen op het ritme van het lassen van de buurman een paar huizen verder .
Het hoog- en tussenspanningsnet maakt gebruik van onder belasting schakelbare transformatoren die geschakeld worden bij te grote variaties in de netspanning, zodat de spanning in de onderliggende netten stabieler blijft.

Mastbeeld van deze aansluiting
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Loads: 1671
Aangesloten op: 18 mei 2012 17:53
Favoriete mastsoort: dubbelvlag mast
Dichtstbijzijnde trafo: Boortmeerbeek

Re: Vooravond grote overgang naar decentrale opwekking

Load door Shrek » 23 okt 2013 14:19

Alternatieven voor het nachttariefsignaal zijn er zeker. Niet zo ver hiervandaan, in Mechelen, loopt er sinds vorig jaar zelfs een profproject van Eandis.
Er wordt daar een data-laag op de 400v gesuperponeerd.
In ongeveer 1/20 huizen staat een modem van ofwel coax-kabel (telenet) ofwel telefoon-kabel (belgacom) naar het gewone 400v-net. Daardoor komen de gesuperponeerde signalen nooit van erg ver en is er redundantie in de databron. De data-laag kan heel veel verschillende zaken versturen op termijn, maar momenteel blijft het beperkt tot "goedkope" en "dure" elektriciteit.
Die informatie gaat dan naar schakelaars die bepaalde toestellen slechts inschakelen wanneer ze de juiste info krijgen.
En voor zover ik weet loopt het profproject zeer goed en komt er een algemene uitrol in 3 provincies.
Zeker op te volgen dus !

Plaats reactie